Sample image

Admitere > Studii de licență


Sesiunea iulie 2019


Programe de studii universitare de licenţă:

Calendarul admiterii

1. Sesiunea iulie 2019

Înscrieri: 8-19 iulie 2019 (luni – vineri, orele 9,00-14,00)

Înscrierile se fac la secretariatul facultăţii din Str. G-ral Berthelot nr. 19, et. II, Sector 1, Bucureşti,
Tel/Fax: 021 314 86 10 • e-mail: v e l i c u . v e r o n i c a [at] g . u n i b u c . r o • site: www.ftcub.ro

Soluționarea și evaluarea dosarelor: 23 iulie, începând cu ora 10,00

La evaluarea dosarelor se ia în calcul 50% media de la bacalureat și 50% media de la colocviu

Afișarea rezultatelor: 26 iulie

2. Sesiunea septembrie 2019

Înscrieri: 4-16 septembrie

Soluționarea dosarelor: 18 septembrie

La evaluarea dosarelor se ia în calcul 50% media de la bacalureat și 50% media de la colocviu

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie


Bibliografie: 

1. Studii religioase: Ioan Paul II, Scrisoarea enciclică Fides et ratio, trad. Wilhelm Dancă, Editura Presa

Bună, Iași 2011.

2. Teologie și asistență socială: Ioan Paul II, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, trad. Emanuel Imbrea,

Editura Presa Bună, Iași 2013.


În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi, departajarea se va face
după nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.

Acte necesare

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere tip (se va găsi la Secretariatul facultăţii) la care anexează următoarele acte:
a) – fişa-tip de înscriere (cererea este tipizată şi se obţine de la secretariat).
b) – diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2015; în aceasta se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);
c) – foaia matricolă a anilor de liceu în original;
d) – certificatul de naştere (copie legalizată);
e) – după caz, certificat de căsătorie (copie legalizată);
f) – adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea la care candidează;
g) – două fotografii tip buletin de identitate;
h) – B.I. sau C.I. în copie;
i) - dosar plic;
j) - chitanța de plată a taxei de înscriere (100 lei), care se achită la casieria Universității (Facultatea de Drept, la subsol), cu sediul în bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 (lângă Opera Română).

SE MENŢIONEAZĂ OBLIGATORIU NUMELE CANDIDATULUI ŞI DENUMIREA FACULTĂŢII.

Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original).


Acte necesare pentru cei care se înscriu la a doua facultate

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate (taxa de studii: 2500 lei/an).

Absolvenţii cu diplomă de licenţă care doresc să urmeze a doua facultate vor depune, la secretariatul facultăţii, un dosar ce va cuprinde :
a) Diploma de licenţă – în original,
b) Diploma de bacalaureat – în original,
c) Certificat de naştere – copie legalizată,
d) Chitanţă de plată a taxei de înscriere,
e) 3 fotografii tip buletin,
f) Adeverinţă medicală din care să reiasă că sunt apţi pentru a urma facultate, eliberată de dispensarul teritorial.
g) B.I. sau C.I. în copie;
h) dosar plic.